הפרויקט בשלבי תכנון

!זקוקים לתמיכה ותפילה

The project is in the planning stages. We need support and prayer!
Проект находится в стадии планирования. Нам нужна поддержка и молитва!